Hur hemundervisar man?

OBS - Hela denna avdelning gäller enbart Skollagen från 1985!


Skollagen säger (kap 10, §4) att barnet "skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds". Därför måste ansökan tydligt beskriva hur hemundervisningen kommer att gå till, så att den man ansöker hos kan se att den kommer att utgöra ett fullgott alternativ.

Många kommuner bedömer huruvida hemundervisning är ett fullgott alternativ eller inte, utifrån den svenska läroplanen, Lpo-94, "Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet". Den är intressant läsning, och kan vara bra att ha.

Ladda ner Lpo-94 här.

Läs mer om juridiken bakom hemundervisning HÄR.

Skollagen säger (kap 10, §5) att en ansökan om hemundervisning skall "prövas av styrelsen för den skola där barnet annars skulle ha fullgjort sin skolplikt."

Om skolan är en kommunal skola, är det den politiskt valda Bildningsnämnden (eller motsvarande nämnd) i kommunen som utgör styrelsen för den, och ansökan skall därför ställas till dem - inte till skolans rektor eller Skolförvaltning.

Om skolan däremot är en friskola, har friskolan en egen styrelse, och ansökan skall ställas till den. Så säger skollagen - men trots det gör vissa kommuner fel, då de menar att en friskolas styrelse inte får ta beslut i ärenden som har med hemundervisning att göra. Vi känner till att vissa kommuner till och med fått denna felaktiga informationen från Skolverket. Det finns inget lagstöd för detta, så om en ansökande familj stöter på detta problem, gäller det att stå på sig och t ex begära att kommunen eller Skolverket tydligt visar vilket lagstöd man har för detta. Även friskolans styrelse måste vara beredd på att hävda sin rätt att ta beslutet. I flera kommuner som vi känner till, har friskolans styrelse korrekt tagit beslutet, och familjer hemundervisar genom dem.

Så här kan man se förhållandena och beröringspunkterna mellan alla instanser och den som hemundervisar:

För en större bild som du även kan skriva ut, klicka på bilden ovan, så får du en pdf. Använd den gärna i din kontakt med kommun.

Barnet är oftast inskrivet i en skola; kommunal skola eller friskola. Skolpengen följer då med barnet, oberoende vilken kommun eller friskola man väljer att skriva in barnet i. Skolpengen varierar i Sverige mellan ca 35.000 och 75.000 kronor per år och barn (2008). Trots att barnet hemundervisas hamnar skolpengen alltid hos skolan, aldrig hos föräldrarna. Vissa familjer har dock fått viss ersättning för egna utlägg för studiematerial.

Skollagen säger vidare (kap 10, §4) att "Behov av insyn i verksamheten skall kunna tillgodoses." Kommunens insyn kan skötas genom t ex lärare/rektor, eller av friskolan genom deras lärare/rektor. Insynen innebär inte att utbildningen skall styras eller ändras av de som sköter den, utan tjänar enbart till att man "under verksamhetens gång" ska kunna se att barnet får en utbildning som är minst lika bra som den som skolan erbjuder. Att styra/ändra har en annan benämning: Tillsyn. In-syn (att se in) är inte samma sak som till-syn (att se till).

Exempel på ansökan kan du ladda ner här. Den är i Word-format, så att du kan ändra det du vill i den så den passar dina förhållanden och dina uppfattningar.

Här finns samma mall på engelska.